//////

DOSTARCZENIE PRÓBKI

praca_loka-okok

Dostarczenie bezpłatnej próbki pozwala przezwyciężyć barierę nieufności, jaka dość często pojawia się w stosunku do nowych produktów. Nabywca bowiem, na skutek braku rozeznania walorów użytkowych nowego pro­duktu, obawia się podjąć decyzję zakupu ze względu na ryzyko finansowe. Producent uważa, że dostarczenie bezpłatnych próbek stymuluje pierwszy zakup produktu. Narzędzie to jest skuteczne zwłaszcza w pierwszej fazie cyklu „życia” produktu na rynku. Wówczas z reguły nabywcy nie są jeszcze przekonani do walo­rów użytkowych produktu. W tej fazie zaledwie niewielki odsetek nabywców kupuje dany produkt. Uzasadnione jest wtedy prowadzenie szczególnie intensywnej dzia­łalności promocyjnej.

WIELE PRZEDSIĘBIORSTW

images

Wiele przedsiębiorstw zabiega więc o zamieszczenie w wiadomościach radiowych, telewizyjnych lub w prasie stosownych informacji o swej działalności, produktach lub usługach. Propaganda gospodarcza jest nie tylko formą promocji, ale również jednym z narzędzi kształtowania stosunków danej organizacji z otoczeniem zewnętrznym (public rclations). Stosunki te obejmują kontakty przedsiębiorstwa z dostawcami, władzami administracyjnymi, a przede wszystkim z nabywcami towarow lub usług. Chodzi bowiem o wytworzenie przychylnej atmosfery (klimatu) wokół działalności przedsiębiorstwa, a także zdobycie zaufania w społeczeństwie i pozyskanie so­juszników.

NA PODSTAWIE METODY

1ec84a92-b4a0-4dcd-8180-ebd356b93abf

Na podstawie tej metody można ustalić, jakie elementy wprowadzone do danej wersji ogłoszenia reklamowego przyczyniają się do wzrostu czytelnictwa. Z dwóch apeli reklamowych jeden może okazać się lepszy od drugiego. Może się również okazać, że stosowanie dotychczasowych apeli reklamowych jest bardziej skuteczne niż wprowadzanie nowych idei. Metoda ta ma jednak pewne mankamenty. Ludzie udzielający odpowiedzi mogą być całkowicie nietypowi w porównaniu, na przykład, do aktualnych konsumentów, którzy prawdopodobnie kupują dany produkt. Jest ona bardziej przydatna do mierzenia skuteczności różnych apeli reklamowych niż do doboru najwłaściwszych sposobów prezentacji apelu reklamowego.

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA

pobrane

Na przykład osoba opracowująca koncepcję reklamy danego produktu (marki) chce wiedzieć, które z trzech ogłoszeń reklamowych (a, b, c) jest najbardziej skuteczne w prowadzonej akcji reklamowej. W tym celu może zamieścić ogłoszenie reklamowe „a” w jednej części drukowanych egzemplarzy, ogłoszenie „b” w drugiej i „c” w trzeciej. Nakład każdej części jest taki sam. Należy oczywiście w takim przypadku prosić czytelników o nadesłanie odpowiedzi, sto­sując w tym celu odpowiednie środki zachęty (nagrody losowe, premie, próbki reklamowanych produktów itp.). Ta metoda testowania umożliwia osiągnięcie bardziej obiektywnych wyników niż tradycyjny sposób porównywania różnych ogłoszeń zamieszczanych na przykład w tym samym periodyku w pewnych okresach czasu.

W BADANIU SKUTECZNOŚCI REKLAMY

images (1)

Jeżeli W takim panelu znajdują się dwie grupy gospodarstw, tzn. grupa posiadająca telewizory oraz nie dysponująca nimi, to stanowi to dodatkową podstawę do badania skuteczności programów tele­wizyjnych. Można wówczas porównywać zakupy poczynione przez te dwie grupy. W badaniu skuteczności reklamy prasowej, czy szerzej nawet biorąc wszel­kich reklamowych tekstów pisanych, stosuje się tzw. test pasmowy (the split-run test). Jego istota zawiera się w tym, że ten sam produkt (marka) reklamowany jest w tym samym czasie, miejscu i przy użyciu identycznego środka reklamowego, ale ogłoszenia reklemowe są zróżnicowane. Różnice pomiędzy ogłoszeniami polegają na ujęciu apeli reklamowych.

BARDZIEJ OBIEKTYWNIE

images (2)

Znacznie bardziej obiektywne informacje można osiągnąć W wyniku zastosowa­nia specjalnych aparatów (audiometrów), podłączonych do radioodbiorników lub telewizorów. Urządzenia takie rejestrują na taśmie magnetofonowej wszystkie podstawowe dane związane z nadawanym programem (czas odbioru danego pro­gramu, nazwy stacji nadających program) w ciągu na przykład miesiąca. Po tym okresie zakłada się nową taśmę. Informacje te wykorzystuje się w badaniu zmian zachodzących w zakupach czynionych przez konsumentów przed i po wprowadze­niu określonych programów reklamowych. Omawiane urządzenia instalowane są w panelu gospodarstw domowych (konsumentow).

PROGRAM REKLAMOWY

laptop-reka-praca-pisanie-660

Sprawdza się, czy odbierają oni program reklamowy, ile osób słucha lub ogląda audycję itp. Dane otrzymywane tą drogą porównuje się z informacją zawartą W dziennikach zakupu (taką metodę stosuje na przykład agencja A. C. Nielsen Company). Nie zawsze metoda ta zapewnia osiąg­nięcie obiektywnych informacji. Stwierdzono, że nie wszyscy ludzie skłonni są ujawnić fakt odbierania programów reklamowych, zwłaszcza nadawanych przez telewizję. Telewizja w odczuciu pewnych osób jest środkiem masowej kultury, nie zaspokajającym ich potrzeb i aspiracji intelektualnych oraz kulturowych. Jeżeli nawet oglądają programy telewizyjne, to w ich mniemaniu nie wypada przyznać się do tego.

BADANIA SKUTECZNOŚCI

skan1385997734slider1

Można tą drogą stwierdzić, jakie informacje reklamowe za­warte są W języku handlowym sprzedawców. Do badania skuteczności reklamy telewizyjnej i radiowej wykorzystuje się również nowoczesne urządzenia techniczne. W wielu krajach, dysponujących gęstą siecią telefoniczną, do badania opinii nabywców o nadawanej informacji reklamowej w szerokim zakresie wykorzystuje się technikę wywiadu telefonicznego. Najczęściej ten sposób wykorzystuje się w badaniu skuteczności reklamy radiowej i telewizyjnej. W trakcie nadawania programu respondenci (z reguły są to uczestnicy panelu konsumentów) proszeni są do telefonu.