//////

DOSTARCZENIE PRÓBKI

praca_loka-okok

Dostarczenie bezpłatnej próbki pozwala przezwyciężyć barierę nieufności, jaka dość często pojawia się w stosunku do nowych produktów. Nabywca bowiem, na skutek braku rozeznania walorów użytkowych nowego pro­duktu, obawia się podjąć decyzję zakupu ze względu na ryzyko finansowe. Producent uważa, że dostarczenie bezpłatnych próbek stymuluje pierwszy zakup produktu. Narzędzie to jest skuteczne zwłaszcza w pierwszej fazie cyklu „życia” produktu na rynku. Wówczas z reguły nabywcy nie są jeszcze przekonani do walo­rów użytkowych produktu. W tej fazie zaledwie niewielki odsetek nabywców kupuje dany produkt. Uzasadnione jest wtedy prowadzenie szczególnie intensywnej dzia­łalności promocyjnej.

NA PODSTAWIE METODY

1ec84a92-b4a0-4dcd-8180-ebd356b93abf

Na podstawie tej metody można ustalić, jakie elementy wprowadzone do danej wersji ogłoszenia reklamowego przyczyniają się do wzrostu czytelnictwa. Z dwóch apeli reklamowych jeden może okazać się lepszy od drugiego. Może się również okazać, że stosowanie dotychczasowych apeli reklamowych jest bardziej skuteczne niż wprowadzanie nowych idei. Metoda ta ma jednak pewne mankamenty. Ludzie udzielający odpowiedzi mogą być całkowicie nietypowi w porównaniu, na przykład, do aktualnych konsumentów, którzy prawdopodobnie kupują dany produkt. Jest ona bardziej przydatna do mierzenia skuteczności różnych apeli reklamowych niż do doboru najwłaściwszych sposobów prezentacji apelu reklamowego.

W BADANIU SKUTECZNOŚCI REKLAMY

images (1)

Jeżeli W takim panelu znajdują się dwie grupy gospodarstw, tzn. grupa posiadająca telewizory oraz nie dysponująca nimi, to stanowi to dodatkową podstawę do badania skuteczności programów tele­wizyjnych. Można wówczas porównywać zakupy poczynione przez te dwie grupy. W badaniu skuteczności reklamy prasowej, czy szerzej nawet biorąc wszel­kich reklamowych tekstów pisanych, stosuje się tzw. test pasmowy (the split-run test). Jego istota zawiera się w tym, że ten sam produkt (marka) reklamowany jest w tym samym czasie, miejscu i przy użyciu identycznego środka reklamowego, ale ogłoszenia reklemowe są zróżnicowane. Różnice pomiędzy ogłoszeniami polegają na ujęciu apeli reklamowych.

PROGRAM REKLAMOWY

laptop-reka-praca-pisanie-660

Sprawdza się, czy odbierają oni program reklamowy, ile osób słucha lub ogląda audycję itp. Dane otrzymywane tą drogą porównuje się z informacją zawartą W dziennikach zakupu (taką metodę stosuje na przykład agencja A. C. Nielsen Company). Nie zawsze metoda ta zapewnia osiąg­nięcie obiektywnych informacji. Stwierdzono, że nie wszyscy ludzie skłonni są ujawnić fakt odbierania programów reklamowych, zwłaszcza nadawanych przez telewizję. Telewizja w odczuciu pewnych osób jest środkiem masowej kultury, nie zaspokajającym ich potrzeb i aspiracji intelektualnych oraz kulturowych. Jeżeli nawet oglądają programy telewizyjne, to w ich mniemaniu nie wypada przyznać się do tego.

BADANIA SKUTECZNOŚCI

skan1385997734slider1

Można tą drogą stwierdzić, jakie informacje reklamowe za­warte są W języku handlowym sprzedawców. Do badania skuteczności reklamy telewizyjnej i radiowej wykorzystuje się również nowoczesne urządzenia techniczne. W wielu krajach, dysponujących gęstą siecią telefoniczną, do badania opinii nabywców o nadawanej informacji reklamowej w szerokim zakresie wykorzystuje się technikę wywiadu telefonicznego. Najczęściej ten sposób wykorzystuje się w badaniu skuteczności reklamy radiowej i telewizyjnej. W trakcie nadawania programu respondenci (z reguły są to uczestnicy panelu konsumentów) proszeni są do telefonu.

FINALNA SPRZEDAŻ

Możliwe to jest wówczas, jeżeli w ogłoszeniach reklamowych stosowany jest pewien system kodów, tzn. ogłoszenie układane jest w ten sposob, żs według odpowiedzi na nie, nadsyłanych przez odbiorcow, można ustalić, z jakiego czasopisma wzięto adres reklamującej się instytucji (ogłoszenie w każdym czasopiśmie ma inny kod adresowy). Finalna sprzedaż przeważającej części produktów zależy w dużym stopniu od kwalifikacji i postaw sprzedawców. Z reguły producent nie ma nad nimi bezpośredniej kontroli. Określone zadania w zakresie działalności reklamowej mogą być powierzone właśnie sprzedawcom w punktach sprzedaży detalicznej.

INNA METODA

Inna metoda z tego zakresu polega na badaniu zdolności pamięciowej odbiorców. Chodzi o określenie stanu percepcji informacji reklamowej w powiązaniu z konkret­nym źródłem informacji (ogłoszeniem reklamowym). Stosuje się do tych celów różne­go typu testy pamięciowe. Pozwalają one nie tylko określić stan świadomości od­biorców reklamy, ale również zbadać, czy rozumieją oni informacje reklamowe i mają do nich zaufanie. Znaczna część działalności reklamowej koncentruje się — jak wiadomo — na kreowaniu pożądanego wyobrażenia o przedsiębiorstwie i jego produktach. Skutki takiej reklamy mierzone są za pomocą badania postaw. Za pomocą tych metod bada się zwłaszcza takie zjawiska, jak: lojalność nabywców względem produktów albo marek, faktyczne wyobrażenie o przedsiębiorstwie itp.

OGŁOSZENIA REKLAMOWE

Ponadto ogłoszenie reklamowe zawierało taki komentarz: „Możesz w Paryżu w tej samej restauracji zjeść obiad za 25 dolarów albo za 5 dolarów. Możesz nabyć bilet do teatru w Londynie i zobaczyć ten sam spektakl za 3,5 dolara albo za 35 oentów”. Popularność produktu (marki) może spaść na skutek zmniejszania się liczby odbiorców. Dotychczasowi nabywcy ze starszej generacji, na przykład, wymierają i ten segment rynku kurczy się, natomiast młodzi ludzie nie są skłonni do zaakcepto­wania produktu. W związku z tym reklama powinna być często adresowana do tych potencjalnych nabywców, którzy w przyszłości pojawią się na rynku, tzn. do mło­dzieży, a nawet dzieci.

REKLAMA NASTAWIONA NA KSZTAŁTOWANIE

Reklama nastawiona na kształtowanie pożądanego wyobrażenia o przedsiębior­stwie może koncentrować uwagę nabywców na jakiejś jednej ważnej sferze jego działalności, aby tą drogą zwiększyć zaufanie do wszystkich produktów przez nie wytwarzanych i noszących jego nazwę firmową. Opinia o przedsiębiorstwie niekiedy może być negatywna. Na skutek tego jego stosunki z otoczeniem zewnętrznym (dostawcami, odbiorcami i innymi instytucja­mi) są złe. Przyczynami tego mogą być, na przykład: zła jakość wytwarzanych pro­duktów, nieodpowiedni poziom usług, nieterminowość dostaw i wiele innych.

Zakupy na raty – czy się opłaca?

Wiele można by powiedzieć na temat tego, jakie problemy mogą sprawiać ceny produktów – szczególnie elektroniki, samochodów czy wielu innych dóbr. Na sfinansowanie sporych wydatków nie każdego z nas stać, szczególnie jeśli za jednym razem mamy wpłacić całość kwoty. Co więc zostaje w takich przypadkach? Możliwości nie mamy zbyt dużo, a spośród nich najbardziej atrakcyjne wydają się z całą pewnością raty. Decydując się na taki krok, musimy go koniecznie wcześniej dokładnie przeanalizować i pod uwagę wziąć dokładnie wszystkie wady i zalety danego rozwiązania. Pamiętajmy przecież, że raty towarzyszyć nam będą przez wiele lat, a przez cały ten okres staną się niezwykle istotną częścią naszego budżetu. Z całą pewnością w wielu przypadkach są one jedynym wyjściem, by kupić potrzebne i upragnione, ale niestety nieco na nasze potrzeby za drogie, artykuły, jednak musimy również mieć na uwadze, że w niektórych losowych przypadkach może okazać się, że ich spłata może być dla nas dość trudna – na przykład jeśli stracimy źródło dochodów.

WIELE PRZEDSIĘBIORSTW

images

Wiele przedsiębiorstw zabiega więc o zamieszczenie w wiadomościach radiowych, telewizyjnych lub w prasie stosownych informacji o swej działalności, produktach lub usługach. Propaganda gospodarcza jest nie tylko formą promocji, ale również jednym z narzędzi kształtowania stosunków danej organizacji z otoczeniem zewnętrznym (public rclations). Stosunki te obejmują kontakty przedsiębiorstwa z dostawcami, władzami administracyjnymi, a przede wszystkim z nabywcami towarow lub usług. Chodzi bowiem o wytworzenie przychylnej atmosfery (klimatu) wokół działalności przedsiębiorstwa, a także zdobycie zaufania w społeczeństwie i pozyskanie so­juszników.

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA

pobrane

Na przykład osoba opracowująca koncepcję reklamy danego produktu (marki) chce wiedzieć, które z trzech ogłoszeń reklamowych (a, b, c) jest najbardziej skuteczne w prowadzonej akcji reklamowej. W tym celu może zamieścić ogłoszenie reklamowe „a” w jednej części drukowanych egzemplarzy, ogłoszenie „b” w drugiej i „c” w trzeciej. Nakład każdej części jest taki sam. Należy oczywiście w takim przypadku prosić czytelników o nadesłanie odpowiedzi, sto­sując w tym celu odpowiednie środki zachęty (nagrody losowe, premie, próbki reklamowanych produktów itp.). Ta metoda testowania umożliwia osiągnięcie bardziej obiektywnych wyników niż tradycyjny sposób porównywania różnych ogłoszeń zamieszczanych na przykład w tym samym periodyku w pewnych okresach czasu.

BARDZIEJ OBIEKTYWNIE

images (2)

Znacznie bardziej obiektywne informacje można osiągnąć W wyniku zastosowa­nia specjalnych aparatów (audiometrów), podłączonych do radioodbiorników lub telewizorów. Urządzenia takie rejestrują na taśmie magnetofonowej wszystkie podstawowe dane związane z nadawanym programem (czas odbioru danego pro­gramu, nazwy stacji nadających program) w ciągu na przykład miesiąca. Po tym okresie zakłada się nową taśmę. Informacje te wykorzystuje się w badaniu zmian zachodzących w zakupach czynionych przez konsumentów przed i po wprowadze­niu określonych programów reklamowych. Omawiane urządzenia instalowane są w panelu gospodarstw domowych (konsumentow).